Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ Ensana Health Spa Hotels - Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Piešťany, Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790, ktorý má určenú zodpovednú osobu dostupnú na [email protected], spracúva bežné osobné údaje v rozsahu profesijného životopisu a dotazníka s kontaktnými údajmi na účel predzmluvných vzťahov, a to na základe žiadosti uchádzača o zamestnanie o jeho zaradenie do výberového konania.

K osobným údajom získaným cez webové sídlo prevádzkovateľa má prístup tretia strana Ensana s.r.o., Na příkopě 392/9, 110 00 Praha, Česká republika. Údaje sa neprenášajú sa do tretích krajín. 

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže prevádzkovateľ zrealizovať výberové konanie, nevie uchádzača správne zaradiť a vyhodnotiť jeho pracovnú spôsobilosť. 

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva až do výberového konania, po ukončení ktorého sa osobné údaje vybraných uchádzačov ďalej spracúvajú na účel uzatvorenia pracovnej zmluvy. Ak prevádzkovateľ uchádzača neosloví do 30 dní od odoslania životopisu a formulára poskytnuté osobné údaje sa po 30 dňoch zlikvidujú. V prípade ak uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastnil výberového konania, nie je vybraný na pozíciu, o ktorú sa uchádza, jeho osobné údaje sa spracúvajú v rámci predzmluvných vzťahov ešte 6 mesiacov (z dôvodu ak vybraný uchádzač nenastúpi, odíde v trojmesačnej skúšobnej lehote ap.). Po uplynutí 6 mesiacov sa osobné údaje likvidujú

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva

Uchádzač o zamestnanie má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Ak si uchádzač o zamestnanie uplatní právo na prístup k osobným údajom od prevádzkovateľa získa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj informácie o právach dotknutej osoby. Ak uchádzač o zamestnanie požiada má právo získať od prevádzkovateľa bezplatne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb. 

Uchádzač o zamestnanie má právo na opravu osobných údajov, čo prevádzkovateľ vykoná bez zbytočného odkladu a opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa uchádzača týkajú. So zreteľom na účel spracúvania údajov – predzmluvný vzťah za účelom účasti vo výberovom konaní – má uchádzač právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Toto právo je možné uplatniť do výberového konania, pri ktorom je nevyhnutné, aby prevádzkovateľ disponoval správnymi a úplnými osobnými údajmi uchádzača. 

Uchádzač o zamestnanie má tiež právo požiadať o výmaz osobných údajov a dosiahnuť tak aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu údaje, ktoré sa uchádzača týkajú, vymazal ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali. Ak žiadosť o vymazanie uchádzač uplatní pred uplynutím 30 dní od ich poskytnutia, nebude zaradený do výberového konania, pretože prevádzkovateľ má za to, že uchádzač nemá záujem o vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy (výberové konanie). 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba, t. j. aj uchádzač právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s GDPR. 

Uchádzač o zamestnanie môže uplatniť svoje práva elektronicky správou zaslanou na adresu [email protected] s tým, že v predmete správy uvedie „práva podľa GDPR“ alebo na adresu [email protected].

Ak si dotknutá osoba uplatní jedno z vyššie uvedených práv, prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť. Žiadosti dotknutých osôb sa vybavujú do jedného mesiaca od ich doručenia. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca. Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne.


Otázky

Kontaktujte nás s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa našich hotelov Ensana alebo služieb. Otázky a odpovede týkajúce sa nášho vernostného programu nájdete tu.
Položiť otázku

Rezervácie

Tu si môžete rezervovať naše najlepšie ponuky. Ak sa chcete zapojiť do nášho vernostného programu a získať ďalšie zľavy, výhody alebo len chcete dostávať novinky o všetkých novinkách, kliknite sem.
Rezervovať teraz

Dopyty

Pošlite nám dopyt, aby sme pre vás pripravili najlepšiu možnú ponuku. Radi vám poskytneme akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste nenašli na našej webovej stránke.
Poslať dopyt