Legjobb ár garancia!
Bezár

Játssz az Ensana Hotels-el értékes nyereményekért! c. nyereményjáték játékszabályzata

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

„Játssz az Ensana Hotels-el értékes nyereményekért!” nyereményjátékának (Játék) szervezője a Danubius Hotels Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.; nyilvántartja a Fővárosi Cégbíróság a Cg. 01-10-041120 cégjegyzékszámon, adószáma: 10594702-2-41, továbbiakban: Danubius Hotels Zrt. vagy Szervező).

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló, 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat egyrészről a Szervező által megbízott ügynökség, a Neo Interactive Kft. (cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 9.), másrészről a Danubius Hotels Zrt. látják el.

A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/Ensana.HUNGARY Facebook oldalon keresztül bonyolítja.

A Játékos a megjelölt Facebook poszt alatti kommentben megírt válasza elküldésével automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a kommentírás előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékban a Szervező és a Neo Interactive Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékosoknak a következő adatokat kell megadniuk: Facebook felhasználónév.

3. A játék menete

Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/Ensana.HUNGARY címen elérhető,„Játssz az Ensana Hotels-el értékes nyereményekért!” nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt poszt alatt komment formájában megválaszolják a játékban feltett kérdést, részt vesznek a játékban, és bekerülnek a sorsolásba.

A játékosok neve egyszer kerül be a sorsolásba.

A Játék időtartama: 2024. július 16. 11 óra 18 perctől 2024. július 22. 23 óra 59 percig tart.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Játék Nyereményét csak olyan Játékos nyerheti meg és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a Sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

4. A sorsolás időpontja

A sorsolás ideje: 2024. július 23. 12 óra 00 perc.

A játék nyertese(i) komment válaszban és privát üzenetben kap(nak) értesítést. A nyertesnek az értesítéstől számított 2 munkanapon belül fel kell vennie privát Facebook üzenetben a kapcsolatot adategyeztetés céljából.

5. Nyeremény

A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

1 db, 2 éj 2 fős pihenés utalvány, amely az Ensana Thermal Sárvárban váltható be.

A nyeremény értéke: 133 000 Ft

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· nem múlt el 18 éves;

· ha a Lebonyolító megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;

· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

 · jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A Nyeremény kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a Facebook regisztrációkor megadott felhasználónevekből véletlenszerű számgenerálással kerül sor a Lebonyolító székhelyén: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9. A sorsolás során 1 db nyertes és 1db pótnyertes kerül kisorsolásra.

6. A nyertes értesítése

A nyertessel a kapcsolatfelvétel Facebook komment válasz formájában zajlik, amely megkeresésre 2 munkanapon belül privát Facebook üzenetben köteles visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei Facebook privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes az 2 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását neki megtagadni, pótnyertest hirdetni és a pótnyertest nyertességéről értesíteni.

A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Danubius Hotels Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt elektronikus úton küldi meg. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy felhasználónevét a Szervező az Ensana Health Spa Hotels (HU) Facebook közösségi oldalon közölje, mint a Játék nyertesét.

A nyertes jogosult a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremény kézbesítése előtt a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: [email protected]; ebben az esetben Lebonyolító értesíti a pótnyertest nyertességéről.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Nyertes köteles a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a kölcsönösen egyeztetett időpontban sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

7. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Danubius Hotels Zrt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező fenntartja a játékszabályzat változtatásának jogát.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatok kezelését, mint adatkezelő, a Szervező végzi.

A Facebook (Facebook Ireland Ltd.; székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; adatkezelés: https://www.facebook.com/privacy/explanation) tőlünk független, külön adatkezelő.

A Szervező az adatkezelés során a Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 9. A. ép. fszt. 1.) szolgáltatását, mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

A Szervező az adatkezelési tevékenységet az alábbiak szerint végzi:

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatban alábbi jogokkal élhet a lent megjelölt elérhetőségeken e-mailben, vagy postai úton:


· A és B esetben: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását;


· C esetben: Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését;

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., [email protected], telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu), vagy bírósághoz is fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Adatkezelőhöz a következő postai, illetve e-mail címre juttathatja el: Danubius Hotels Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 11. címén, vagy az [email protected] e-mail címen.

A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Ensana.HUNGARY)

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védik. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzák.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

2024. július 10.

Danubius Hotels Zrt.

Kérdések

Ensana szállodáinkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. A hűségprogramunkkal kapcsolatos kérdésekért és válaszokért kattintson ide.
Írjon nekünk

Foglalás

Foglalja le legjobb ajánlatainkat itt. Ha szeretne csatlakozni hűségprogramunkhoz további kedvezményekért, előnyökért, vagy egyszerűen csak hírlevelet szeretne kapni az összes hírről, kattintson ide.
Foglalás

Ajánlatkérés

Lépjen velünk kapcsolatba az alábbi link segítségével, hogy a lehető legjobb ajánlatot készíthessük Önnek. Szívesen megosztunk minden további információt, amelyet nem talált meg weboldalunkon.
Kérjen ajánlatot

Díjak & Tanúsítványok

Award 1Award 2Award 3